خدمات

سیستم آشپزخانه تک حامی کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری سرطان که بی سرپرست و نیازمند میباشند است .معیشت و اقتصاد جامعه به گونه ای است که نمی توانیم چشم بر هم گذاشته و از کنار آلام هم نوعان نیازمند بگذریم و تنها نظاره گر باشیم . بدین جهت در صدی مشخص از فروش این مجموعه به صورت سالانه اختصاص به موءسسه خیریه محک می یابد